Pravidla potápění

Svět pod vodou
Mick Vrána, Bělehradská 1909/34, Praha

IČO: 63602245

DIČ: CZ63602245

 

Pravidla potápění

Tato Bezpečnostní pravidla jsou určené pro všechny klienty potápění ve Svět pod vodou.

Klientem Svět pod vodou se automaticky stává každý, kdo se zúčastní některého z kurzů uvedených na www.svetpodvodou.cz. A to vyplněním a odesláním formuláře na dané webstránce, nebo podpisem fyzického formuláře pro danou aktivitu před začátkem dané aktivity.
Podpisem formuláře bere klient na vědomí a stvrzuje svůj závazek dodržovat uvedená Bezpečnostní pravidla pro potápění, současně bere na vědomí, že jejich porušení může být důvodem pro vyloučení z kurzu, nebo jiné poskytované aktivity.

Uvedená Bezpečnostní pravidla pro potápění jsou závazná i pro nepotápějící klienty, pokud se zúčastní potápěčské aktivity organizované od Svět pod vodou.

Svět pod vodou v souladu s vydanými zásadami bezpečného potápění Svazu potápěčů České republiky resp. Svazu českých potápěčů ( Bezpečnostní a Výcvikové směrnice – BS a VS), které jsou formulovány jako doporučení, zpracoval a vydal tato Bezpečnostní pravidla pro potápění se zaměřením na jejich praktické závazné dodržování v podmínkách činnosti Svět pod vodou.
Všichni klienti Svět pod vodou se tak dobrovolně zavazují k dodržování zásad bezpečného potápění v režimu odvozeném z obecných doporučení. Tímto přístupem se Svět pod vodou snaží působit preventivně vůči možným nezodpovědným jednotlivcům a snižovat tak riziko případných potápěčských nehod.

Současně jsou tato Bezpečnostní pravidla pro potápění natolik liberální, aby mohla být dobrým vodítkem pro každého rozumného a zodpovědného potápěče.

Bezpečnostní pravidla pro potápění Svět pod vodou jsou zásadami bezpečného potápění vycházející z Bezpečnostních směrnic SČP. Proto platí, že v případě zásad nekonkretizovaných v těchto Pravidlech, ale obsažených v Bezpečnostní směrnici SČP, jsou klienty Svět pod vodou tyto rovněž dodržovány.

Zásady:

1. Zdravotní způsobilost

1.1 Potápěč si musí být před jakoukoli sportovní potápěčskou činností jist, že jeho zdravotní stav odpovídá předpokládané zátěži.

1.2 Potápěč absolvuje periodické lékařské prohlídky a po prodělaném závažnějším onemocnění si nechá zkontrolovat svůj zdravotní stav vzhledem k potápění lékařem s odpovídající odborností.

1.3 Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti není vyžadováné, ale klient svým podpisem, výše zmíněných formulářú, prohlašuje, že jeho zdravotní stav je způsobilý pro danou potápěcí aktivitu.

2. Limity

2.1 Limity se stanovují pouze potápěčům, pro něž jsou tato Pravidla určena, podle stupně získaných zkušeností. Pro zkušenější potápěče platí limity a doporučení BS a VS.

2.2 V odůvodněných případech, zejména při organizovaném ponoru několika buddy teamů (podle odstavce 4.5) dohromady za přítomnosti instruktora (platná instruktorská kvalifikace) po dobu ponoru, může tento instruktor stanovit limity pro konkrétní ponor odlišné od dále uvedených.

2.3 Stanovením limitů není dotčeno doporučení bezpečnostních a výcvikových směrnic.

2.4 Limity při výcviku určuje instruktor/master výcvik provádějící.

3. Plánování ponorů a organizace potápění

3.1 Plán potápění musí být v souladu s místními předpisy, potápěč se musí seznámit i s místními zvyklostmi. Zejména je nutno dbát na zakázané oblasti, povinné označení místa ponoru, maximální přípustnou hloubku ponoru.

3.2 Plán potápění musí zohledňovat přírodní podmínky, zejména viditelnost, teplotu vody, počasí, proudy, slapové jevy, nebezpečnou faunu.

3.3 Je-li použito plavidlo (jeho použití je vhodné pro potápění ve větší vzdálenosti od břehu ), musí být používáno v souladu s místními předpisy a seznámení i s místními zvyklostmi.

3.4 Potápění musí být vždy organizováno ve dvojicích, v případě nutnosti v trojicích (dále buddy team).

3.5 Tzv. solopotápění je rizikové a je zakázáno.

3.6 V průběhu ponoru o sobě potápěči v buddy teamu musí neustále vědět.

3.7 Při snížení viditelnosti pod vodou na méně než 2 metry nebo při jiných nepříznivých podmínkách je vhodné použití spojovacího úvazku.

3.8 Dojde-li pod vodou ke ztrátě partnera, je vhodné se omezit hledání na dobu přibližně 30 sekund a zahájit výstup na hladinu s průběžným hledáním podle bublin.

4. Výstroj pro potápění ve volné vodě

4.1 Potápěčská výstroj musí být funkční, úplná a účelná pro plánovaný ponor.

4.2 Součástí výstroje musí být mj. potápěčský nůž, kompenzátor vztlaku, manometr.

4.3 Je vhodné používání alternativního zdroje vzduchu, hloubkoměru a hodinek nebo potápěčského počítače.

5. Zásady korektnosti a slušnosti chování

Všichni klienti Svět pod vodou se chovají při potápěčských aktivitách maximálně slušně a korektně to nejen k sobě, ale i ostatním.